പഴയ തലമുറകളുടെ വിശുദ്ധീകരണ പ്രാര്‍ത്ഥന
Mount Carmel Church Mariapuram

പഴയ തലമുറകളുടെ വിശുദ്ധീകരണ പ്രാര്‍ത്ഥന

ര്‍ത്താവായ ഈശോയേ, 1/2/3... തലമുറയില്‍പ്പെട്ട, ശുദ്ധീകരണ സ്ഥലത്തില്‍  വിശുദ്ധീകരണത്തിനായി വേദന അനുഭവിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന, എല്ലാ ആത്മാക്കളെയും അങ്ങയുടെ ശക്തമായ കരത്താല്‍ താങ്ങിയെടുത്ത് അമൂല്യമായ രക്തം കൊണ്ട് കഴുകി വിശുദ്ധീകരിച്ചു അവര്‍ക്ക്  ഞങ്ങളുടെ മേലുള്ള ബന്ധനാവസ്ഥയില്‍നിന്ന് വിടുതല്‍ നല്കി, അവരെ ഞങ്ങളുടെ ഉത്തമരായ മധ്യസ്ഥരാക്കി മാറ്റി സ്വര്‍ഗ്ഗത്തിലേക്ക് ആനയിക്കണമേ.

1 സ്വര്‍ഗ്ഗ, 1നന്മ, 1 ത്രിത്വ സ്തുതി,   1 സാഷ്ടാംഗ പ്രണാമം

(കുരിശിന്റെവഴിയോടൊപ്പം ഓരോ സ്ഥലത്തും ഓരോ തലമുറയെ സമര്‍പ്പിച്ചു പ്രാര്‍ത്ഥിക്കുക)

View Count: 1397.
HomeContact UsSite MapLoginAdmin |
Login