ഫാത്തിമാ ജപം
Mount Carmel Church Mariapuram

ഫാത്തിമാ ജപം

ഓ എന്‍റെ ഈശോയേ, ഞങ്ങളുടെ പാപങ്ങള്‍ പൊറുക്കണമേ, നരകാഗ്നിയില്‍ നിന്ന് ഞങ്ങളെ രക്ഷിക്കേണമേ, എല്ലാ ആത്മാക്കളെയും, പ്രത്യേകിച്ച് അങ്ങേ സഹായ ഏറ്റം കൂടുതല്‍ ആവശ്യമുള്ളവരെയും സ്വര്‍ഗ്ഗത്തിലേക്ക് ആനയിക്കേണമേ.

View Count: 2801.
HomeContact UsSite MapLoginAdmin |
Login