ശുദ്ധീകരണസ്ഥലത്തിലെ ആത്മാക്കള്‍ക്കുവേണ്ടിയുള്ള പ്രാര്‍ത്ഥന
Mount Carmel Church Mariapuram

ശുദ്ധീകരണസ്ഥലത്തിലെ ആത്മാക്കള്‍ക്കുവേണ്ടിയുള്ള പ്രാര്‍ത്ഥന

രിച്ച വിശ്വാസികളുടെ ആത്മാക്കള്‍ക്കൂ തമ്പുരാന്‍റെ മനോഗുണത്താല്‍ മോക്ഷത്തില്‍ ചേരുവാന്‍ അനുഗ്രഹമുണ്ടായിരിക്കട്ടെ.
നിത്യപിതാവേ, ഈശോമിശിഹാ കര്‍ത്താവിന്‍റെ വിലമതിക്കാനാവാത്ത തിരുരക്തത്തെ പ്രതി മരിച്ചവരുടെമേല്‍ കൃപയുണ്ടായിരിക്കണമേ

1സ്വര്‍ഗ്ഗ,1നന്മ,1ത്രീ.

(അഞ്ചു പ്രാവശ്യം ചൊല്ലുക)

View Count: 2957.
HomeContact UsSite MapLoginAdmin |
Login