യേശുവിന്‍റെ ഉപമകള്‍
Mount Carmel Church Mariapuram

യേശുവിന്‍റെ ഉപമകള്‍

 1. വിതക്കാരന്‍റെ ഉപമ
 2. സ്വര്‍ഗ്ഗരാജ്യം- കളകളുടെ ഉപമ
 3. ദൈവരാജ്യം: കടുകുമണിയും പുളിമാവും
 4. നിധിയുടെയും രത്‌നത്തിന്‍റെയും വലയുടെയും ഉപമകള്‍
 5. കാണാതായ ആടിന്‍റെ ഉപമ‍
 6. നിര്‍ദയനായ ഭൃത്യന്‍റെ ഉപമ
 7. ജോലിക്കാര്‍ക്കുള്ള കൂലി
 8. പാറമേല്‍ വീട് പണിത മനുഷ്യന്‍
 9. ഈ തലമുറയെ കുറിച്ചുള്ള ഉപമ
 10. രണ്ടു പുത്രന്‍മാരുടെ ഉപമ
 11. മുന്തിരിത്തോട്ടത്തിലെ കൃഷിക്കാരുടെ ഉപമ
 12. വിരുന്നിന്‍റെ ഉപമ
 13. വെള്ളയടിച്ച ശവകുടീരങ്ങള്‍
 14. പത്തുകന്യകമാരുടെ ഉപമ
 15. താലന്തുകളുടെ ഉപമ
 16. വിത്തിന്‍റെ ഉപമ
 17. നല്ല സമരിയാക്കാരന്‍റെ ഉപമ
 18. ഭോഷനായ ധനികന്‍റെ ഉപമ
 19. വിശ്വസ്തനും വിവേകിയുമായ കാര്യസ്ഥന്‍
 20. മുന്തിരിത്തോട്ടത്തില്‍ നട്ട അത്തിവൃക്ഷം
 21. കാണാതായ നാണയത്തിന്‍റെ ഉപമ
 22. ധൂര്‍ത്തപുത്രന്‍റെ ഉപമ
 23. അവിശ്വസ്തനായ കാര്യസ്ഥന്‍
 24. ധനവാന്‍റെ അടുത്തുള്ള ദരിദ്രന്‍
 25. ന്യായാധിപനും വിധവയും
 26. ഫരിസേയന്‍റെയും ചുങ്കക്കാരന്‍റെയും പ്രാര്‍ത്ഥന
 27. നല്ല ഇടയന്‍റെ ഉപമ


HomeContact UsSite MapLoginAdmin |
Login