അനുദിന ജീവിത പ്രാര്‍ത്ഥനകള്‍
Mount Carmel Church Mariapuram

അനുദിന ജീവിത പ്രാര്‍ത്ഥനകള്‍

 1. കരുണയുടെ ജപമാല
 2. തിരുഹൃദയ ജപമാല
 3. ഫാത്തിമാ ജപം
 4. ശരീരശുദ്ധിയുടെ ജപം
 5. വിശുദ്ധ മിഖായേല്‍ മാലാഖയോടുള്ള പ്രാര്‍ത്ഥന
 6. ഇന്നത്തെ ദിവസത്തിനു വേണ്ടിയുള്ള പ്രാര്‍ത്ഥന
 7. സംരക്ഷണ പ്രാര്‍ത്ഥന
 8. കരുണയുടെ പ്രാര്‍ത്ഥന
 9. പരിഹാര പ്രാര്‍ത്ഥന
 10. കാവല്‍ മാലാഖയോടുള്ള പ്രാര്‍ത്ഥന
 11. കുടുംബത്തിന് വേണ്ടിയുള്ള പ്രാര്‍ത്ഥന
 12. വിവാഹത്തിനുവേണ്ടിയുള്ള പ്രാര്‍ത്ഥന
 13. മക്കളില്ലാത്തവര്‍ക്കുവേണ്ടിയുള്ള പ്രാര്‍ത്ഥന
 14. ഗര്‍ഭസ്ഥ ശിശുക്കള്‍ക്കു വേണ്ടിയുള്ള പ്രാര്‍ത്ഥന
 15. മക്കള്‍ക്കു വേണ്ടിയുള്ള മാതാപിതാക്കളുടെ പ്രാര്‍ത്ഥന
 16. വയസ്സുചെന്നവരുടെ പ്രാര്‍ത്ഥന
 17. ജോലിക്കു വേണ്ടിയുള്ള പ്രാര്‍ത്ഥന
 18. കടബാദ്ധ്യതകള്‍ മാറുന്നതിനുള്ള പ്രാര്‍ത്ഥന
 19. ബുദ്ധിമുട്ടുകള്‍ മാറുന്നതിനുള്ള പ്രാര്‍ത്ഥന
 20. യാത്ര സുരക്ഷിതത്വത്തിനുള്ള പ്രാര്‍ത്ഥന
 21. പ്രകൃതിക്ഷോഭങ്ങളില്‍ നിന്നുള്ള സംരക്ഷണ പ്രാര്‍ത്ഥന
 22. സമാധാന പ്രാർത്ഥന
 23. ജീവിത നവീകരണ പ്രാർത്ഥന
 24. അസാദ്ധ്യ കാര്യങ്ങളുടെ മദ്ധ്യസ്ഥനായ വിശുദ്ധ യൂദാ ശ്ലീഹായോടുള്ള പ്രാർത്ഥന


HomeContact UsSite MapLoginAdmin |
Login